ადმინისტრაცია

ხელმძღვანელი:
ნატალია თვალჭრელიძე

 

ტექნიკური დირექტორი:
გიორგი გორდეზიანი

მაყურებელთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი:
ნათია კვაშალი

ადმინისტრატორი:
მაკა მეტრეველი

ადმინისტრაციული მენეჯერი: 
 სალომე მიქაძე

თეატრალური პროგრამის ხელმძღვანელი: 
ვანო ხუციშვილი